Dự án Điện mặt trời hoà lưới Khách sạn Becamex Bình Dương 140 kWp